O.W.U. - Ogólne Warunki Użytkowania Serwisu

REGULAMIN
Regulamin dodawania utworów do R.N.A.
 i/lub
Serwisu R.N.A. - Radio Niezależnych Artystów
 
1.

   Przesłanie utworów na adres mail Radia lub zamieszczenie ich w Serwisie R.N.A. - Radio Niezależnych Artystów - oraz danych osobowych, jak również utworzenie konta konta Artysty lub Słuchacza w Serwisie R.N.A. równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zamieszczenie utworów w Serwisie R.N.A. umożliwia Zespołowi Redakcyjnemu wykorzystanie ich w radio, jednak nie jest równoznaczne z ich zamieszczeniem na playliście Radia. Warunkiem koniecznym do założenia konta jest zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie danych osobowych. Ich brak, lub dane nieprawdziwe - mogą skutkować usunięciem konta w Serwisie.

 2.

   Nadesłane utwory nie mogą być objęte ochroną Praw Autorskich przez ZAIKS i pokrewne instytucje Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi. Utwory nie mogą naruszać przepisów prawa ani cudzych dóbr osobistych, ustawy o ochronie danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej. Artysta/Zespół nadsyłając swoje utwory - niniejszym oświadcza, iż zrzeka się prawa do jakichkolwiek opłat z tytułu tantiem i Praw Autorskich oraz pokrewnych od prezentowanych utworów, które to utwory publikowane są w Radio Niezależnych Artystów całkowicie za darmo." R.N.A." zobowiązuje się nie czerpać żadnych korzyści materialnych z tytułu ich publikacji.

3.

   Do pierwszej mailowej „paczki” utworów należy dołączyć dane personalne Lidera zespołu wraz ze zgodą na odtwarzanie w radiu R.N.A. wg wzoru* dołączonego do niniejszego Regulaminu. Produkcje nadesłane do e Stacji R.N.A. pozostają wyłączną własnością Autora (Autorów) i zgodnie z jego (ich) wolą mogą zostać wycofane z publikacji po wcześniejszym powiadomieniu mailem Redakcji e Stacji R.N.A. na adres: administrator@rna24.pl Utwory przesłane bez w/w danych osobowych osoby wyznaczonej do kontaktu z R.N.A. bądź utwory opisane w sposób inny niż podany - nie będą emitowane W kolejnych mailach z utworami nie zachodzi konieczność ponownego przesyłania danych osobowych.

4.

    Produkcje muszą być nadsyłane w formacie mp3 o bitrate nie niższym niż 96kbps i nie wyższym niż 196 kpbs. oraz czasie trwania nie krótszym niż 2:30

5.

    Plik utworu powinien być opatrzony nazwą wykonawcy/zespołu i tytułem wg wzoru: WYKONAWCA - Tytul* ( *Tylko znaki alfanumeryczne. Bez polskich znaków diakrytycznych oraz kropek i przecinków. ) Utwory opisane w sposób inny niż podany nie zostaną wyemitowane.

6.

   Utwory do Radia przesyłać należy tylko i wyłącznie na adres:
upload@rna24.pl

7.

 

 Ilość publikowanych przez artystę utworów, (ani ich gatunek) nie podlega żadnym limitom.
8.

   Użytkownik Serwisu „ R.N.A.” ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane zamieszczone przez siebie w Serwisie jak i w swoich utworach.

9.

    R.N.A. jako internetowa rozgłośnia radiowa ma za cel darmową i niekomercyjną emisję utworów muzycznych w celu promowania ich twórców i innych ich prac będących tylko i wyłącznie własnością Artystów nadsyłających swoje utwory i inne prace, pod warunkiem, że spełniają one warunki pkt 2.

10.

    R.N.A. - Radio Niezależnych Artystów - nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami, udostępnia jedynie zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celach, o których mowa w pkt 9. R.N.A. – Radio Niezależnych Artystów - udostępnia jedynie artystom (użytkownikom) narzędzie (platformę) do zamieszczania i przechowywania utworów. Artysta jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z usług do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Regulamin jest traktowany jako zaakceptowany w chwili zarejestrowania się w serwisie, lub po wykonaniu czynności o których mowa pkt. 1 lub pkt. 2.

11.

 Administracja "R.N.A." nie ponosi odpowiedzialności za treści, a także materiały umieszczane przez użytkowników w serwisie.

12.

   Administracja "R.N.A." zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu a także do usuwania zawartości zamieszczonych w serwisie, godzących w dobre imię stacji, naruszających regulamin, a także do usunięcia konta użytkownika, materiałów i treści w przypadku naruszenia pkt. 2.

13.

   Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin w rozumieniu pkt. 1 i 2 (oraz lub pkt 9 i 10) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczanych w serwisie w ramach działalności promocyjnej serwisu oraz w granicach bieżącej działalności serwisu.

14.

   Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego Biuletynu (Newslettera), informacji o promocjach, widowiskach, nowych funkcjonalnościach Serwisu lub towarach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, na podany przez Użytkownika (przy ewentualnej rejestracji) adres e-mail lub na Konto Użytkownika oraz przez indywidualne wiadomości kierowane poprzez Usługodawcę do nieokreślonej liczby Użytkowników.

15.

   Administracja "R.N.A." może, niezależnie od zgody, o której mowa w punkcie 14, wysyłać Użytkownikowi wiadomości, które nie stanowią informacji handlowej, a są niezbędne do korzystania z Usług lub też są konieczne do wyegzekwowania przestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa i Regulaminu.

16.

 Jeśli sumaryczny czas wszystkich utworów wynosi minimum 55 minut, a Artysta (Zespół) w pliku „Biografia-nazwa zespołu.txt” dołączy swoją (zespołu) biografię istnieje możliwość w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 16:00 przygotowania audycji „Godzina z...”

W innych sprawach prosimy o kontakt pod adresem:
administrator@rna24.pl

Wzór do przesłania w osobnym pliku PDF lub txt.

 Skopiuj poniższą treść, uzupełnij dane i wyślij w osobnym pliku PDF lub .txt
W tytule pliku oświadczenia należy wpisać nazwę zespołu lub pseudonim Artystyczny wykonawcy. 

Ja ..Ferdynand Kiepski........( .......Full Mocny............) zamieszkały w ..86-313.. .Zapiecki.................. ulica ...Bagienna............. nr domu ..4.../.15..
 telefon ..0048 700-997-997.... mail: ...twójmail@twoja.domena.com...... oświadczam, że nadesłane przeze mnie utwory są wyłącznie moją (zespołu) własnością i nie podlegają ochronie praw autorskich przez zaiks i pokrewne. produkcje te ....są też (lub nie).... objęte licencją creative commons.