Regulamin R.N.A.
i/lub
Serwisu R.N.A. - Radio Niezależnych Artystów
 
1.
Przesłanie utworów na adres mail Radia lub zamieszczenie ich w Serwisie R.N.A. - Radio Niezależnych Artystów –
wraz z danymi osobowymi, jak również utworzenie konta konta Artysty lub Słuchacza w Serwisie R.N.A. równoznaczne jest
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1a.
Warunkiem koniecznym do założenia konta jest zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie danych osobowych.
Ich brak, lub dane nieprawdziwe - będą skutkować usunięciem konta w Serwisie.

2.
Zamieszczenie utworów w Serwisie R.N.A. umożliwia Zespołowi Redakcyjnemu wykorzystanie ich w radio,
jednak nie jest równoznaczne z ich zamieszczeniem na playliście Radia.

3.
Nadesłane utwory nie mogą być objęte ochroną Praw Autorskich przez ZAIKS i pokrewne instytucje
Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi. Utwory nie mogą naruszać przepisów prawa ani cudzych dóbr osobistych,
ustawy o ochronie danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej
czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej.

4.
Artysta/Zespół nadsyłając swoje utwory na adres upload@rna24.pl - tym samym oświadcza, iż zrzeka się prawa do jakichkolwiek opłat z tytułu tantiem
i Praw Autorskich oraz pokrewnych od prezentowanych utworów, które to utwory publikowane są w Radio Niezależnych Artystów
całkowicie za darmo.

4a.
"R.N.A." zobowiązuje się nie czerpać żadnych korzyści materialnych z tytułu ich publikacji.

5.
Do pierwszej mailowej „paczki” utworów należy dołączyć zgodę na odtwarzanie nadesłanych utworów w
radiu R.N.A. wg wzoru* dołączonego do niniejszego Regulaminu.

* - wzór na dole strony.

6.
Produkcje nadesłane do e Stacji R.N.A. pozostają wyłączną
własnością Autora (Autorów) i zgodnie z jego (ich) wolą mogą zostać wycofane z publikacji po wcześniejszym powiadomieniu
mailem Redakcji e Stacji R.N.A. na adres: administrator@rna24.pl

6a.
Utwory przesłane bez w/w danych osobowych osoby wyznaczonej
do kontaktu z R.N.A. bądź utwory opisane w sposób inny niż wskazany w Pkt 7 i/lub Pkt 8 - nie będą emitowane.
W kolejnych mailach z utworami nie zachodzi konieczność ponownego przesyłania danych osobowych.

7.
Utwory muszą być nadsyłane w formacie mp3 o bitrate nie niższym niż 96kbps i nie wyższym niż 196 kpbs.

8
Plik utworu powinien być opatrzony nazwą wykonawcy/zespołu i tytułem wg wzoru: Wykonawca - Tytul*
( *Tylko znaki alfanumeryczne. Bez polskich znaków diakrytycznych oraz kropek i przecinków.)

8a.
Utwory do Radia przesyłać należy tylko i wyłącznie na adres: upload@rna24.pl

9.
Ilość publikowanych przez artystę utworów, (ani ich gatunek) nie podlega żadnym limitom.

10.
Artysta/Użytkownik Serwisu „R.N.A.” ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane zamieszczone przez siebie w Serwisie
jak i w swoich utworach.

11.
R.N.A. jako internetowa rozgłośnia radiowa ma za cel darmową i niekomercyjną emisję utworów muzycznych w celu promowania
ich twórców i innych ich prac będących tylko i wyłącznie własnością Artystów nadsyłających swoje utwory i inne prace, pod warunkiem,
że spełniają one warunki pkt 3.

12.
R.N.A. - Radio Niezależnych Artystów - nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Artystami/Użytkownikami. RNA udostępnia
jedynie zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celach, o których mowa w pkt 11.
R.N.A. – Radio Niezależnych Artystów - udostępnia jedynie artystom (użytkownikom) narzędzie (platformę)
do zamieszczania i przechowywania utworów.
Artysta jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
Regulamin jest traktowany jako zaakceptowany w chwili
zarejestrowania się w serwisie, lub po wykonaniu czynności o których mowa pkt. 1.

13.
Administracja "R.N.A." nie ponosi odpowiedzialności za treści, a także materiały i dane umieszczane przez użytkowników w serwisie.

14.
Administracja "R.N.A." zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu a także do usuwania zawartości zamieszczonych w serwisie,
godzących w dobre imię stacji, naruszających regulamin, a także do usunięcia konta użytkownika, materiałów i treści w przypadku naruszenia pkt. 2.

15.
Użytkownik akceptując niniejszy regulamin w rozumieniu pkt. 1 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczanych
w serwisie w ramach działalności promocyjnej serwisu oraz w granicach bieżącej działalności serwisu.
Dane te nie są udostępniane nikomu bez uzyskania zgody artysty/użytkownika Serwisu.

15a
Dane osobowe przesłane w pliku oświadczenia (w formacie PDF) zostają zarchiwizowane poza serwerami e Stacji i nie są NIKOMU
poza ZAIKs i/lub pokrewne instytucje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - udostępniane.
Przy czym, udostępnienie nastąpi tylko na pisemne żądanie w/w instutucji i w stosunku do konkretnego wykonawcy

16.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego Biuletynu (Newslettera), informacji o promocjach, widowiskach, nowych
funkcjonalnościach Serwisu lub towarach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, na podany przez Użytkownika
(przy ewentualnej rejestracji) adres e-mail lub na Konto Użytkownika oraz przez indywidualne wiadomości kierowane poprzez Usługodawcę do nieokreślonej
liczby Użytkowników.

17.
Administracja "R.N.A." może, niezależnie od zgody, o której mowa w punkcie 16, wysyłać Użytkownikowi wiadomości, które nie stanowią informacji handlowej,
a są niezbędne do korzystania z Usług lub też są konieczne do wyegzekwowania przestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa i Regulaminu.

18.
Administratorem danych osobowych jest RSG ByggService EF
z siedzibą w Szwecji.

Jeśli sumaryczny czas wszystkich utworów wynosi minimum 55 minut, a Artysta (Zespół) w pliku „Biografia-nazwa zespołu.txt” dołączy swoją (zespołu)
biografię istnieje możliwość w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00 przygotowania audycji „Godzina z...”


W innych sprawach prosimy o kontakt pod adresem: administrator@rna24.pl


Wzór do przesłania w osobnym pliku PDF lub txt.

 Skopiuj poniższą treść, uzupełnij dane i wyślij na adres:
upload@rna24.pl
w formie pliku PDF
W tytule/nazwie pliku oświadczenia należy wpisać
nazwę zespołu lub pseudonim Artystyczny wykonawcy.


___________________________________________________________________________________________________________________________

Ja ..Ferdynand Kiepski........( .......Full Mocny............)
zamieszkały w
..86-313.. .Zapiecki..................
ulica ...Bagienna........nr domu ..4.../.15
..telefon ..0048 700-997-997...
mail: .twójmail@twoja.domena.com..

oświadczam, że nadesłane przeze mnie utwory są wyłącznie moją (zespołu) własnością i nie podlegają ochronie praw
autorskich przez ZAIKs i instytucje pokrewne. Produkcje te ....... (są lub, nie są)* objęte licencją creative commons.

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam/y zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych utworów
w Radio Niezależnych Artystów – R.N.A.


Dokument elektroniczny nie wymagający podpisu.


___________________________________________________________________________________________________________________________ *wpisać właściwe